Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Дүрэм, журам

Файлууд

Эрэмблэх : Нэр | Огноо | Үзсэн тоо [ Уруудах ]

УС АШИГЛУУЛАХ ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ УС АШИГЛУУЛАХ ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 03/23/2016
Өөрчилсөн огноо: 03/23/2016
Файлын хэмжээ: 365.77 kB
Татсан: 1157

Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын тушаал, 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр, Дугаар А-33

Хавсралт 1 хуудас

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн А-157 дугаар тушаалаар батлагдасан Нэгдүгээр хавсралт, Байгалт орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн А-323 дугаар тушаал тус тус хүчингүй болж, өөрчлөгдөн батлагдсан

УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗАР, УСНЫ ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ОНЦГОЙ БОЛОН ЭНГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН, ЭРҮҮЛ АХУЙН БҮСИЙН ДЭГЛЭМИЙГ МӨРДӨХ ЖУРАМ УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗАР, УСНЫ ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ОНЦГОЙ БОЛОН ЭНГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН, ЭРҮҮЛ АХУЙН БҮСИЙН ДЭГЛЭМИЙГ МӨРДӨХ ЖУРАМ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 07/20/2015
Өөрчилсөн огноо: 07/20/2015
Файлын хэмжээ: 6.76 MB
Татсан: 2343

Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд, Барилга, хот байгуулалтын сайдын хамтарсан тушаал  

2015 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр, Дугаар А-230/127

УЛСЫН УСНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ, ХӨТЛӨХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ УЛСЫН УСНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ, ХӨТЛӨХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 06/11/2014
Өөрчилсөн огноо: 06/11/2014
Файлын хэмжээ: 1.07 MB
Татсан: 3451

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын тушаал, 2014 оны 03 дугаар сарын 17, Дугаар А-86.

УС АШИГЛАХ ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ УС АШИГЛАХ ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 02/04/2014
Өөрчилсөн огноо: 06/10/2014
Файлын хэмжээ: 502.39 kB
Татсан: 3189

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2013 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр. Дугаар А-367.

Хавсралт 4 хуудас.

УС АШИГЛУУЛАХ ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС, УС АШИГЛАХ ЭРХИЙН БИЧИГ, ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ УС АШИГЛУУЛАХ ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС, УС АШИГЛАХ ЭРХИЙН БИЧИГ, ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 06/03/2013
Өөрчилсөн огноо: 03/23/2016
Файлын хэмжээ: 2.35 MB
Татсан: 4953

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын тушаал, 2013 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр, Дугаар А-157

Нэгдүгээр хавсралт 1 хуудас

Хоёрдугаар хавсралт 2 хуудас

Гуравдугаар хавсралт 3 хуудас

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны дугаар А-367 тушаалаар Гуравдугаар хавсралт хүчингүй болж, өөрчлөгдөн батлагдсан.

Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/33 дугаар тушаалаар Нэгдүгээр хавсралт хүчингүй болж, өөрчлөгдөн батлагдсан.

УС АШИГЛАЛТ, ХЭРЭГЛЭЭГ ТООЛУУРЖУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ УС АШИГЛАЛТ, ХЭРЭГЛЭЭГ ТООЛУУРЖУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 06/03/2013
Өөрчилсөн огноо: 06/10/2014
Файлын хэмжээ: 261 kB
Татсан: 4378

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын тушаал, 2013 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр, Дугаар А-156

Хавсралт 3 хуудас

САВ ГАЗРЫН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ, АЖИЛЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ САВ ГАЗРЫН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ, АЖИЛЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 06/03/2013
Өөрчилсөн огноо: 06/10/2014
Файлын хэмжээ: 2.14 MB
Татсан: 4263

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын тушаал, 2013 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр, Дугаар А-124

Хавсралт 4 хуудас

УС, УСАН ОРЧИН АШИГЛАХ ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ УС, УСАН ОРЧИН АШИГЛАХ ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 05/07/2013
Өөрчилсөн огноо: 06/10/2014
Файлын хэмжээ: 148.37 kB
Татсан: 5056

Байгаль орчны сайдын тушаал, 1995 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр, Дугаар 152

/Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны Дугаар А-157 тушаалаар хүчингүй болсон/

УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ОНЦГОЙ БОЛОН ЭНГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БҮС, УС ХАНГАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН БҮСИЙН ДЭГЛЭМ УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ОНЦГОЙ БОЛОН ЭНГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БҮС, УС ХАНГАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН БҮСИЙН ДЭГЛЭМ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 05/06/2013
Өөрчилсөн огноо: 07/20/2015
Файлын хэмжээ: 141.93 kB
Татсан: 4204

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаал

2009 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр, Дугаар 51/75 

 

/Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд, Барилга, хот байгуулалтын сайдын хамтарсан 2015 оны Дугаар А-230/127 тушаалаар хүчингүй болсон/